مهسا حاج علی گل  
مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم }

کارجو

درززززر
ودریس و (ایلام)


مشاهده رزومه