Sina Amjad
مهندسی انرژی دانشگاه شهید بهشتی }

کارجو

درخواست کاراموزی مهندسی انرژی
پروژه های مربوط به نفت و گاز ، پتروشیمی (تهران)


مشاهده رزومه