#یک_قاچ_کتاب 🍉

_ فکر می‌کنی ما بیشتر برای به دنیا نیومدن وقت صرف می‌کنیم یا برای مردن؟
بی‌آنکه فکر کند جواب داد: جفتش یکیه.
_ جوابت یه کم سطحیه.
_آخه سؤالت احمقانه‌ست.
مولو کمی دلخور شد و سوال را سنگین‌تر کرد:
پس با این حساب، تو حتما می‌دونی بین این همه ستاره که می‌بینی، یکی هست که خیلی وقته دیگه نیست و با این همه، هنوز داره واسه ما می‌درخشه.


#ادموند_گانگلیون_و_پسر
#ژوئل_اگلوف