اگر دوستی را در بازار می‌فروختند، می‌رفت و می‌خرید. اما دوست را در بازار نمی‌فروختند. دوستی قابل خرید و فروش نبود و دوست را باید با زحمت پیدا کرد.از کتاب📕
#مردان_در_برابر_زنان
#شهرنوش_پارسی_پور