#شعر?
#رضا_یاوری

در چهره ی همه آدمها
خطی شبیه غم وجود دارد
در چهره زنان زیبا بیشتر
کافیست در لبخندشان دقت کنید