با اشاره به ممنوعیت واژه "تکامل" در صدا و سیما:شاید برایتان عجیب باشد که این واژه یکی از خط قرمزهای ما است و نباید در دیالوگ کاراکترها وجود داشته باشد!چراکه یادآور نظریه داروین است؟ نه تنها این واژه،بلکه واژه های ساده تری هم وجود دارند که بکارگیری آنها ممنوع است.


_ خبرگزاری هرانا_