‏خدایا خودت آخر و عاقبت هممون رو به فرودگاه امام ختم کن!

_Mamzi_