Fatemeh Fahimpour  
 جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

#انگیزشی
همه ی رازتو پیش خودت نگه دار ، چون رفیق صمیمیت یک رفیق صمیمی دیگه داره که با تو صمیمی نیست !،عاقل باش