قلعه حیوانات بدون سانسور
دو زبان

قلعه حیوانات - جورج اورول.pdf