⭕️شایستگی (مهارت نرم) تفکر سیستمی

👈آفت عدم توجه به هزینه روانی تصمیمات

بسیاری از مدیران به آثار و تبعات روانی تصمیمات و اقدام های خود کمتر می اندیشند. آنها فراموش کرده اند که هر فردی - خواه بعنوان پرسنل سازمان و خواه بعنوان یک شهروند - دارای ظرفیت روانی و عصبی محدودی است. این ظرف در هر برهه از زمان می تواند حجم محدودی از دغدغه، تنش، اضطراب، ابهام و عدم شفافیت را تحمل کند و چنانچه این ظرف پر شود، آنگاه بصورت رفتارها و عکس العمل های تند و غیر منطقی سر ریز خواهد شد.

🎯در چنین وضعیتی، کوچکترین اختلاف نظر و مشکل میان آدمها، درگیری های بزرگی را به دنبال خواهد داشت و بدیهی است که ظرفیت تکمیل شده، جایی برای واژه «مدارا» باقی نمی گذارد.

🤔مدیریت خوب، اقدامات و برنامه هایی با کمترین هزینه روانی برای مردم طراحی و اجرا خواهد کرد و همواره قبل از اخذ هر تصمیمی، از خود خواهد پرسید: اثرات روحی و روانی این تصمیم بر پرسنل سازمان یا شهروندان من چه خواهد بود؟

📢اگر در سازمان یا جامعه ای، شاخص سلامت روانی مردم پایین هست، بدون تردید متهم ردیف اول، مدیران هستند و این نتیجه سیاست ها، راه حل ها و قوانین نابخردانه آنها است. شما هم اگر کلاه مدیریت و تصمیم گیری بر سر دارید، لطفا احترام بیشتری برای روح و روان افراد سازمان و جامعه خود قایل شوید.