Fatemeh Fahimpour  
 جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

#انگیزشی
خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می‌توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم؟
چارلی چاپلین