لیلا علیمحمدی
زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران }

کارجو

زبان انگلیسی و اسپانیایی
ترجمه یا ارتباطات بین‌الملل و.. (تهران)


مشاهده رزومه