هادی کرامت
مهندسی معماری دانشگاه تبریز }

کارجو

معماری و ساختمان
شبیه سازی و رندرینگ و همچنین طراحی اصولی و دقیق نقشه های معماری (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه