🔳⭕️خطاهای فكری (1)

🔴فرانسیس بیکن(۱۶۲۶- ۱۵۶۱) فیلسوف و سیاستمدار برجسته بریتانیایی چهار منبع خطا در تفکر بشری را با عنوان "چهار بت" طبقه بندی کرد:
1. بت‌های غار idols of the cave
2. بت‌های قبیله idols of the tribe
3. بت‌های بازاری idols of marketplace
4. بت‌های نمایشی idols of the theater

1. بت های غار، سوگیری‌هایی هستند که از تجربه شخصی ناشی می‌شوند مثلا اگر منزل و محل کار شما در منطقه ای از شهر واقع شده باشد که در آن منطقه پرخاشگری و بزهکاری فراوان است شما آمار پرخاشگری و بزهکاری را بیش از حد واقعی تخمین می‌زنید.

2. بت‌های قبیله سوگیری هایی هستند که از ماهیت انسان ناشی می‌شوند مثلا چون انسان زمین زیر پای خود را ثابت ادراک می‌کند و خورشید را در آسمان در حال حرکت می‌بیند هزاران سال تصور می‌کرد که خورشید به دور زمین می‌گردد.

3. بت‌های بازاری سوگیری‌های ناشی از معنای سنتی کلمات هستند. مثلا رواج ترکیب "قول مردانه" تلویحأ این سوگیری را ایجاد می‌کند که مردان به تعهدات خود بیش از زنان پایبندند.

#خطاهای_فکری
#بت