خلاصه ای از مفاهیم برنامه ریزی آرمانی
...
#برنامه_ریزی_آرمانی

برنامه-ریزی-آرمانی.pdf