مرتضی جبارنژاد
جغرافیا دانشگاه تبریز }

#دریاچه ارومیه