▪️ به‌جای تمرکز بر کارهای "فوری"
بر انجام کارهای "مهم" تمرکز کن.
▪️ بسیاری از کارهای فوری، اهمیت زیادی ندارند!

👤استیون کاوی

#کوتاه

image