شینا ساعدی
زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور }

کارجو

مدرس
مدرس مراکز‌ زبان (کردستان)


مشاهده رزومه