محمد کریم زاده
شیمی دانشگاه زنجان }

کارجو

کلیه کارهای تحقیقاتی اعم از تحریر پایانامه و پروپوزال و ...
کلیه کارهای تحقیقاتی از همه رشته ها پذیرفته میشود چون ما یک تیم هستیم (زنجان)


مشاهده رزومه