Behnush Shahsavari
مهندسی معدن اکتشاف دانشگاه زنجان }

کارجو

جویای کار مرتبط با مهندسی معدن
شغلی که مرتبط با رشته تحصیلی ام باشد تا بتوانم با محیط و شرایط کاری بیشتر آشنا شوم. (زنجان)


مشاهده رزومه