بهرام نورانی
مهندسی علوم آب دانشگاه تبریز }

کارجو

جویای کار در زمینه رشته مهندسی آب
جذب در موسسات علمی، تحقیقاتی ، شرکت های تابعه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و شرکت های مهندسین مشاور در زمینه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه