💢«جولی لی»، روانشناس بالینی و رئیس دانشگاه براون می‌گوید

در یک مسیر شغلی، حفظ روحیه کنجکاوی، عنصری کلیدی به شمار می‌رود. متخصصان جوانی که برای یادگیری مهارت‌های تازه از خود تمایل نشان می‌دهند، قادر خواهند بود ذهنیت خود را گسترش داده و احساسات و خلاقیت خود را تقویت کنند. او بر این باور است که: «هر فرصت شغلی، می‌تواند بستری برای بینش و یادگیری تلقی شود. حتی فرایند جستجوی شغلی که منجر به استخدام هم نشود، می‌تواند شما را با چالش‌های تازه‌ای به عنوان فرصتی برای یادگیری در مورد شرکت، نقش‌ها، توانایی‌ها و علایق مختلف روبرو کند.»

افرادی که برای یادگیری موضوعات و همچنین افراد جدید کنجکاو هستند، مرتب سعی می‌کنند گوش کنند و خود را در تبادل نظرات و اندیشه‌ها قرار دهند. «تمایل به شنیده‌شدن، ارزشی است که همه ما آرزوی رسیدن به آن را داریم اما این کار، نیاز به کار روی رفتار متقابلِ گوش‌دادن و توجه قلبی و ذهنی به طرف مقابل را دارد».

✍مجله مشاور مدیریت