نیکان شبکه گستر عصر داده
نیکان شبکه گستر عصر داده

نیکان شبکه گستر عصر داده

@page1174994

کارشناس شبکه

نیکان شبکه گستر عصر داده

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
1 سال قبل

MCSA,CCNA,VCP,MTCNA

نوع همکاری : پاره وقت
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

کارآموز شبکه و سخت افزار

نیکان شبکه گستر عصر داده

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
1 سال قبل

آشنایی مقدماتی با تخصص های ذیل:
Network+,MCSA
افرااد دارای گواهینامه دوره های تخصصی شبکه در اولویت قرار دارند.

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

کارآموز شبکه و سخت افزار

نیکان شبکه گستر عصر داده

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
1 سال قبل

آشنایی مقدماتی با تخصص های ذیل:
Network+,MCSA
افرااد دارای گواهینامه دوره های تخصصی شبکه در اولویت قرار دارند.

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: