آموزش کامل خودشناسی
آموزش کامل خودشناسی

آموزش کامل خودشناسی

@page1158986

کاری که «ذهن» انجام می دهد...
این است که دائما در حال جـدا کـردن و تقسیم کردن است و اما کاری که «دل» انجام می دهد این است که به همبستگی ها و یکی شدن ها توجه میکند؛ همبستگی هایی که ذهن از دیدن آنها قاصر است.

ذهن چیزی فراتر از کلمات را درک نمی کند. ذهن تنها کلمات و مواردی که به طور منطقی درست به نظر می رسند را درک می کند. ذهن هیچ کاری به هستی، زندگی و حقیقت ندارد و به خودی خود تنها از خیالات و افکار مختلف تشکیل شده است.

زندگی بدون «ذهن» امکان پذیر است ولی زندگی بدون «دل» غیر ممکن است و هر چه بیشتر انسان وارد عمق زندگی شود به مقدار بیشتری از دلش استفاده می کند.


🌟 فلورانس اسکاول شین :

تنها كسی كه
باید دگرگون شود،
خودتان هستید؛
خودتان كه دگرگون شوید،
همه ی اوضاع و شرایط
پیرامون تان نیز دگرگون می شود.