دانشگاه علمی کاربردی
دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی

@page1143602

با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، دوره کارشناسی حرفه ای کوچینگ کسب و کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود.