سحا الکترونیک
سحا الکترونیک

سحا الکترونیک

@page113367

کارآموز IT

سحا الکترونیک

خراسان رضوی
·
مهندسی
·
1 سال قبل

شرکت سحا الکترونیک خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارآموز IT
ترجیحا رشته IT و یا رشته مرتبط با آن
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
آشنایی نسبی با مباحث IT

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر -مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات-مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه-مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی-مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک-

کارآموز برق صنعتی

سحا الکترونیک

خراسان رضوی
·
مهندسی
·
1 سال قبل

شرکت سحا الکترونیک خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارآموز برق صنعتی
ترجیحا رشته الکتروتکنیک یا برق قدرست و یا رشته مرتبط با الکتروتکنیک
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
آشنایی نسبی با مباحث صنعتی برق

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی برق گرایش الکترونیک-مهندسی برق گرایش قدرت-

کارآموز مهندس الکترونیک

سحا الکترونیک

خراسان رضوی
·
مهندسی
·
1 سال قبل

شرکت سحا الکترونیک خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارآموز فنی برق
ترجیحا رشته الکترونیک و یا رشته مرتبط با الکترونیک
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
آشنایی نسبی با مباحث الکترونیک و برق

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی برق -دبیر فنی برق -معلم فنی برق -کاردانی فنی برق الکترونیک دریایی -کاردان فنی برق مخابرات دریایی -معلم فنی برق -کاردان فنی برق-مهندسی برق گرایش الکترونیک-مهندسی برق مخابرات-مهندسی برق گرایش مخابرات-مهندسی برق کنترل-