سازمان مدیریت صنعتی
سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی

@imi_qom

کارشناس پروژه

سازمان مدیریت صنعتی

قم
·
سایر
·
2 سال قبل

کارآموز در زمینه کارشناس پروژه
ترجیحا آشنا با ورد، اکسل و پاور پوینت
آشنا با فضا های مجازی

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: کاردانی مدیریت بازرگانی -مهندسی صنایع -مدیریت صنعتی -