آموزش حرفه های خیاطی با متدی متفاوت و تضمینی
آموزش حرفه های خیاطی با متدی متفاوت و تضمینی آبان 24

آموزش حرفه های خیاطی با متدی متفاوت و تضمینی

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

خیاطی را آسان یاد بگیرید.اگر هنر خیاطی برای شما سخت است آموزشگاه ما را تجربه کنید.
1401/08/24 - 00:00 تاریخ شروع
1401/08/24 - 00:00 تاریخ پایان
هزینه ثبت نام در رویداد: 159000 تومان
آموزش حرفه های خیاطی با متدی متفاوت و تضمینی هنوز پستی منتشر نکرده است