اولین همایش فوت کوزه گری کسب و کار
اولین همایش فوت کوزه گری کسب و کار شهریور 17

اولین همایش فوت کوزه گری کسب و کار

اگر میخوای با توانمندی های خودت بیشتر آشنا بشی اگر هنوز نتونستی از مهارت هایی که داری به درآمد برسی اگر نمیدونی شغل مناسبت چیه باید از کجا شروع کنی؟اگر میخوای روی پای خودت بایستی و از زندگی بیشتر لذت ببری
1401/06/17 - 17:00 تاریخ شروع
1401/06/17 - 19:00 تاریخ پایان
اولین همایش فوت کوزه گری کسب و کار هنوز پستی منتشر نکرده است