بیمه سامان
بیمه سامان

بیمه سامان

@Insurancesaman

اعطا نمایندگی بیمه

بیمه سامان

خراسان رضوی
·
منابع انسانی
·
2 سال قبل

مسئولیت پذیری،آموزش پذیری،تعهد داشتن،

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند