انجمن علمی مهندسی صنایع پردیس فارابی دانشگاه تهران
انجمن علمی مهندسی صنایع پردیس فارابی دانشگاه تهران

انجمن علمی مهندسی صنایع پردیس فارابی دانشگاه تهران

@Farabi_IESA
انجمن علمی مهندسی صنایع پردیس فارابی دانشگاه تهران هنوز پستی منتشر نکرده است