Daily Tips

...Take it EASY...


به خودت یادآوری کن که بعضی چیزا واقعا مهم نیست...


منتظر کسی نمون
خودت یه چسب زخم بردار، بزن رو زخمات...