رفیق خوب رفیقی هست که بشه در کنارش هم رشد کرد و هم ارامش رو تجربه کرد

رفیق خوب ، رفیقیه که کنار هم رشد میکنید ...
اهل رشد فردی و تغییر و یادگیریه