Fatemeh Fahimpour  
 جمعیت شناسی دانشگاه شیراز
5 ماه قبل  قبل

#حال‌ـخوب
#صبحتون‌ـبخیر
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیحون
چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید
چو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون
زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد