سجاد حسنی
بهداشت مواد غذایی دانشگاه فردوسی مشهد }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

متخصص کنترل کیفی صنایع غذایی
متقاضی متخصص کنترل کیفی صنایع غذایی کارشناس آزمایشگاه صنایع غذایی کارشناس آزامایشگاه بیوشیمی (خراسان رضوی)


مشاهده رزومه