زهره فتحی نژاد
مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

کار با ورد، پاورپوینت، تایپ
پروژه دور کاری، کار با ورد، پاور و تایپ (کرمان)


مشاهده رزومه