کیمیا اخوان
مهندسی علوم آب دانشگاه صنعتی اصفهان }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

پروژه برای مهندسی آب مخصوصا سازه های آبی
کاراموزی شرکت کنم و برم دنبال کار (اصفهان)


مشاهده رزومه