منصوره آتشی
هنرهای تجسمی دانشگاه تهران }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

طراحی لوگو /تصویر سازی/انجام کارهای گرافیکی
پروژه های گرافیکی با نرم افزار (تهران)


مشاهده رزومه