سیده مبینا میرخانی
علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

کارآموزی حسابداری و مدیریت مالی
دنبال کار پاره وقت و بیشتر برای یادگیری / بطور کلی دوست دارم مرتبط با اقتصاد و بانکداری باشه / یادگیری مد نظر هست نه درآمد (تهران)


مشاهده رزومه