محمد حسام محمودی
علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

کارآموزی طراحی وب سایت
کارآموزی برای آموختن و شروع تجربه ی کار تیمی و پروژه های واقعی (تهران)


مشاهده رزومه