علی رضوی
مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

مالی
هر چیزی حیطه مالی (یزد)


مشاهده رزومه