آرش شانه سازان
علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

کار در زمینه شبکه
کار در بخش های مانیتورینگ یا دیتا سنترها (البرز)


مشاهده رزومه