صفورا رحیمی
شیمی (محض و کاربردی) دانشگاه قم }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

کار پاره وقت
کار ازمایشگاهی (تهران)


مشاهده رزومه