عاطفه بهادرلو
علوم و صنایع غذایی دانشگاه بوعلی سینا }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

مسئول فنی
مسئول فنی غذا و دارو (مرکزی)


مشاهده رزومه