فاطمه باخدا
پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

کاراموزی پرستاری
کار های روتین پرستاری مثل تزریقات و پانسمان ها و ... (گیلان)


مشاهده رزومه