محمد رضائی فیروزیان
مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

مهندسی عمران
سرپرست کارگاه ، دفتر فنی (خراسان رضوی)


مشاهده رزومه