سارا قضاوی
طراحی پارچه ولباس دانشگاه آزاد اسلامی }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

طراح پارچه و لباس
طراحی لباس (اصفهان)


مشاهده رزومه