مهران شریفی  
زمین شناسی دانشگاه کردستان }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

پروژه های صحرایی و معدنی
فیلد های صحرایی و کار مربوط به زمین شناسی (کردستان)


مشاهده رزومه