مهدی علی زاده
علوم اقتصاد گرایش انرژی دانشگاه شیراز }
11 روز قبل  قبل

کارجو

صندوقدار یا فروشنده
صندوقدار یا فروشنده (فارس)


مشاهده رزومه