فاطمه ن
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ملایر }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

درخواست کار تو رشته ی مهندسی ژنتیک
کار تو ازمایشگاه های گیاهی و کشت بافتی (همدان)


مشاهده رزومه